Bytiden kotsmislik fan asosjale feroaring

Net dat ik sa behaldend alderwetsk
derwetsk star of swartgallich
bin mar omdat ik tink dat in
part fan alle feroarings it sosjale
sjale yn ’e minske oan taast
Lit us no earlik wOEze in part
fan alle feroarings wurde üs
oanpraat as needsaak of as in
ferbettering mar binne faak
ek in oanslach op it sosjale
gehalte fan de mienskip
Nico Minnema
natuerbehearder
Benammen dat leste is foar
my in grutte soarch feroarings
rings wOErby’t it sosjale yn ’e
minske fierder Onder druk
komt te stean as gefolch fan it
eigenbelang Foarige wike sei
in kollega fan my ?Ja ik sil
sneintemiddei efkes nei in babyparty
byparty ta In wat In babyparty
party ?Ja in babyparty se
hawwe in lytse poppe en wol-
Ie net dat der samar moannen
lang alle wiken besite komme
kin dus hawwe se in babyparty
party en binne se der moai yn
ien middei fan öf
Krekt oft it hiel ferskriklik is
dat oare minsken belangstelling
ling foar jo ha No wit ik fansels
sels ek wol dat eltsenien
dwaan moat wat him of har it
beste skikt Mar dit wie foar
my ek wer sa’n situaasje wOErby’t
by’t it eigenbelang somtiden
in foarm fan egoïsme it sosjale
le yn ’e minske fuortdrukt
Fansels is dit mar in ünnoazel
foarbyld mar sa binne der
folie mear Der hat in tiid west
dat minsken dy ’t gjin bern op
dizze wrald sette woene egoistysk
istysk neamd waarden troch
minsken mei bern Ik bin fan
betinken dat de hjoeddeiske
generaasje dy’t sels oan bern
ta binne harren sels net foar
de gek halde moat as soene
jo twa banen in grut hüs twa
auto’s trije fakansjes en oare
lükse sa efkes kombinearje
mei de opfieding fan lytse
bern
Ja wat dat oanbelanget is de
ynhald fan de ütspraak oer it
egoïsme wol slim feroare En
dit spilet fansels net allinnich
by de minsken thüs ek yn ’e
sport sjogge jo dit ferskynsel
Teamsport stiet under druk
de minsken geane leaver nei
de fitnis Se kinne sels harren
tiid bepale en alle sosjale aspekten
pekten en klaims fan in team
ha se ek neat mei te krijen
Dat de minsken der wat oan
dogge om fysyk goed yn kondysje
dysje te bliuwen is fansels
hartstikke goed mar geastlik
komme jo op sa’n wize yn in
noch folie grutter isolemint
En benammen dat leste is by
teamsport folie better der
wurdt op dat mOEd mear fan jo
frege Jo moatte faak ek saken
dwaan yn it belang fan it team
of de klub en dOEr bliuwe jo
dochs wat mear minske by
Oan de oare kant moat ik ek
wol sizze dat bygelyks organisaasjes
nisaasjes lyk as de Nevobo
mei harren regeljouwing gjin
minsken oanlüke mar öfstjitte
te Benammen as jo op in
’leech’
nivo spylje giet it de
minsken derom om sportyf
dwaande te wezen en net om
it goed ynfoljen fan it wedstriidformulier
striidformulier mei alle finansjele
sjele gefolgen dy’t dat hat
No binne dit samar wat üntjouwings
jouwings ut it deistich libben
mar wat te tinken fan üs ryksregear
regear mei it sosjaal gehalte
fan it spegelbyld fan Robin
Hood DOEr wurde jo alhiel net
fleurich fan en fersterket it
gefoel yn ’e minske fan ’ikke
ikke en de rest kin
stikke’
Dat
is dan ferrekte spitich fansels
sels en alhiel ünbegryplik as
jo leze kinne dat de minsken
dy ’t nei de oarloch de basis
lein ha foar üs wolfeart it no
dwaan moatte mei in quotum
oan soarchminuten
En dat it quotum omleech
giet fan fyftich nei fjirtich minuten
nuten op in dei Of twa kear
deis iten yn stee fan trije kear
Wy moatte üs ’skamje Ik wit
dat der minsken binne by
wa’t neat te heljen is mar fierwei
wei it grutste part hat it poerbest

Oergewicht mei al har sykten
yn üs westerske wrald wurdt
mear jild yn fergriemd as de
honger en it tekoart yn de
tredde wrald En dochs moat
der besunige wurde op sawol
de finansjeel en lichaamlik
swaksten En yntusken fleane
it CDA en de WD mekoar yn
it hier oar de fraach wa fan de
twa it meast sosjale oansjen
hat