Advisering met betrekking tot het dagelijkse beheer.

Wie herkent ze niet, de dilemma’s in het natuurbeheer: te nat, te droog, te hoog, te laag, te veel, te weinig, te open, te besloten, te rijk, te arm, te vroeg, te laat en ga zo maar door. De bekende natuur dilemma’s die soms behoefte hebben aan een deskundige en positiefkritische blik van buiten het dagelijkse beheer team.

Ottershagen

Behoud en herstel van de weidevogelstand

Verbossing en verruiging rietland

Inventarisatie verbossing Weerribben en Wieden.

 

INFORMATIEBRIEF VOOR HET PLAGGEN VAN RIETLAND

In het Kader van het Nationaal park  Weerribben & Wieden  is er vanaf 2009 de mogelijkheid om als particuliere rietland eigenaar en als pachter van rietland in De Weerribben & De Wieden mee te liften in een gezamenlijk plagproject. Dit initiatief is in eerste instantie voor 5 jaar vastgesteld door het overlegorgaan van het Nationaal park. Voor het uitvoeringsjaar 2009 was deze mogelijkheid alleen van toepassing voor De Wieden omdat de rietpachters in De Weerribben in 2009 nog over een andere bijdrage voor het beheer van rietland beschikken. Met ingang van het uitvoeringsjaar 2010 kunnen ook pachters en eigenaren van rietland in De Weerribben in aanmerking komen voor dit gezamenlijke plagproject.

 

Quickscan boezemrietland de Alde Feanen

 

It Fryske Gea heeft naar aanleiding van verontrustende berichten over de verruiging en verbossing van de rietlanden een startnotitie knelpunten rietlanden gemaakt.