Weidevogel compensatieplan vogelweide

Datum  11 februari 2010
Auteur  Nico Minnema
Samenwerking met  Vogelwacht Nieuwehorne/ Agrarische Natuurvereniging de Tjongervallei                                                                                 
Contactpersoon provincie Diederik van Dullemen
Opdrachtgever Vermilion/DHV

Aanleiding

Vermilion Oil & Gas Netherlands BV heeft het voornemen om zuidelijk van Nieuwehorne een exploratieboring naar aardgas uit te voeren. Hiervoor dient aan de oostzijde van de Vogelweide een boorlocatie te worden aangelegd. Dit zal plaatsvinden buiten het broedseizoen en in principe binnen 4 maanden zijn afgerond . Indien hier winbaar gas wordt aangeboord kunnen gemeente Heerenveen en de provincie Fryslân medewerking verlenen aan het winnen van dit gas, mits er vooraf een weidevogel compensatieplan wordt ingediend. Dit plan dient samen met de plaatselijke Vogelwacht en de Agrarische Natuurvereniging De Tjongervallei geschreven  te worden.  En voor de start van de werkzaamheden moet het plan goedgekeurd zijn door de provincie Fryslân.Doel

De provincie Fryslân gaat vanuit weidevogeloptiek akkoord met de door Vermilion voorgestelde locatie. Er moet voor de start van de werkzaamheden wel een compensatieplan geschreven worden in samenwerking met de lokale Vogelwacht en de Agrarische Natuurvereniging, welke goedgekeurd dient te worden door de provincie Fryslân. Dit plan heeft als doel:  compensatie van de landschappelijke openheid en maatregelen t.b.v. het stimuleren van de weidevogelpopulatie. Hiervoor worden inrichtingsvoorstellen gedaan die een plus opleveren voor het herstel van de landschappelijke openheid, een plus qua weidevogel geschiktheid en een plus m.b.t een stimulans naar grondeigenaren om in het kader van het provinciaal subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer meer grond in te dienen voor agrarisch natuurbeheer. De voorgestelde maatregelen dienen aanvullend te zijn en een plus te leveren op het collectieve beheerplan VANL  “ De Tjongervallei ”.