Ottershagen

Behoud en herstel van de weidevogelstand

Samenvatting

Inleiding 

Analyse van het gebied
 Kenschets van het gebied
 Huidig beheer
 Huidige natuurwaarden
 Probleemstelling en werkwijze

Weidevogelanalyse

Conclusies en maatregelen
 Conclusies
 Maatregelen

Begroting

Bijlagen


Het Het projectgebied maakt een onderdeel uit van het 250 hectare grote  Beneden-Dinkeldal  welk in het kader van de ecologische Hoofdstructuur is aangewezen als natuurontwikkelingsgebied. Het geheel bestaat momenteel veelal uit particulier grasland en maïsland  en ± 60 hectares grasland eigendom van Natuurmonumenten met langs de randen beheersgebied.