't Klooster, goed, beter, 't best

’’t Klooster, weidevogels, botanisch of een successie

Analyse en ontwikkelingsmogelijkheden

Natuurontwikkelingsnormen en waarden

 

{besps}ssKlooster{/besps}

Rapportage


1. ANALYSE VAN HET GEBIED 

1.1 Kenschets van het gebied 
1.2 Huidige beheer 
1.3 Huidige natuurwaarden 
1.4 Provinciaal beleid 
1.5 Probleemstelling en werkwijze 

2. WEIDEVOGELBEHEER 

2.1 Methode en werkwijze 
2.2 Huidige weidevogelwaarden 
2.3 Kosten en baten 
2.4 Resultaten analyse, interviews en potenties 
2.5 Draagvlak 
2.6 Conclusies en maatregelingen 

3. BOTANISCH BEHEER 

3.1 Methode en werkwijze 
3.2 Huidige botanische waarden 
3.3 Kosten en baten 
3.4 Interviews en potenties 
3.5 Draagvlak 
3.6 Conclusies en maatregelingen 

4. MOERASBEHEER 

4.1 Methode en werkwijze 
4.2 Huidige moeraswaarden 
4.3 Kosten en baten 
4.4 Interviews en potenties 
4.5 Draagvlak 
4.6 Conclusies en maatregelingen 

5. GECOMBINEERD BEHEER 

5.1 Eindbeoordeling 

6. BIJLAGE