Trijntjewiel

Natuur en landschap

 

 


INHOUD
Inleiding
•    1.  Rietland
•    2.  Boezemhooiland
•    3.  Nieuwe boezemsloten
•    3a. Oude boezemsloten
•    3b. Boezemsloot achter landgoed
•    4.  Boezemkade
•    5.  Ondiepe delen in de nieuwe boezem
•    6.  Poldersloten
•    7.  Ondiepe slootjes/ brede greppels
•    8.  Knotwilgen
•    9.  Weidevogelgrasland
•    10. Vogelkijkhut
•    11. Beheer en wandelpad
•    12. Beheer, fiets en of wandelpad
•    13.Trijntje Wiel
•    14. Zwaluwenwand
•    15. Boomgaard
•    16. Mogelijkheden voor plasdras
•    17. Potstal
•    18. Folley
•    19. Landgoedwoningen
•    20. Bebouwing algemeen

 

 

INLEIDING
Mede als gevolg van de beperkingen, maar ook de nieuwe mogelijkheden van hun huidige bedrijfslocatie, hebben Klaas en Jacqueline Kloosterman besloten hun melkveebedrijf elders in de gemeente voort te zetten. De huidige locatie zal deels worden omgevormd tot weidevogelgrasland en het natuur en waterlandgoed “TRIJNTJE WIEL”. Om dit te bereiken zullen de oude bedrijfsgebouwen op de oude historische boerderij na gesloopt worden, en hiervoor in de plaats komt een potstal en een woning . Op het waterlandgoed worden drie landgoedhuizen gebouwd, waarbij de landschappelijke inpassing een belangrijke rol speelt.
 Naast een betrekkelijk klein deel wat ingericht wordt als erf voor de landgoedwoningen zal het overige oppervlak een natuurbestemming en natuurinvulling krijgen met verantwoorde recreatieve mogelijkheden. Bij deze natuurinvulling wordt met name gedacht aan een historisch verantwoorde invulling, zoals open water, boezemrietland, boezemhooiland, boezemsloten en weidevogelgrasland met een intensief netwerk van poldersloten en slootjes. De nadere uitwerking hiervan is in nauw overleg met de lokale vogelwacht tot stand gekomen. De vogelwacht beaamt dat de natuurinvulling conform bijbehorend plan een dikke plus voor de natuur op kan leveren. Wel blijft zij haar zorgen uiten met betrekking tot de geplande toegankelijkheid en het planten van hoge bomen ( zie brief Vogelwacht Doniawerstal van april 2009 aan het college en de raadsleden). Genoemde zorgen zijn in het inrichtingsplan verwerkt. De kritische kanttekeningen van het F.F.F  in de door haar gemaakte natuuranalyse van het plan Trijntje Wiel 2008 zijn goed afgewogen en in deze rapportage verwerkt. Ook zijn andere lokale natuurkenners tijdens de samenstelling van dit inrichtingsplan geïnformeerd. ( Jan de Jong)
Het toekomstige beheer van het landgoed en de nieuwe natuur zal door Klaas Kloosterman zelf worden uitgevoerd. Ook zal de familie Kloosterman hier blijven wonen en heeft er dus ook alle belang bij dat de in deze rapportage omschreven inrichting en beheer ook goed wordt uitgevoerd. Mede daarom hechten zijn er een groot belang aan dat de vogelwacht bereid is geweest  om mee te denken over zowel de inrichting als het toekomstige beheer. 
Momenteel heeft de 35 ha land van Kloosterman als gevolg van de primaire agrarische functie zijn natuurwaarden ‘ geheel ’ verloren. Maar na de nieuwe inrichting en het nieuw te voeren extensieve en natuurgerichte beheer met een hoger waterpeil en ruwe stalmest is de verwachting dat de natuurwaarden weer zullen toenemen. In dit kader is en blijft betrokkenheid van de lokale natuur en vogelwachten van belang en kan bij dragen tot een succesvolle ontwikkeling voor de natuur.