Roomsloot

Verbindingszone en weidevogelgebied

 


In en om veel natuurgebieden stoppen veehouders omdat ze daar niet meer uit de voeten kunnen met hun gemoderniseerde en vaak intensieve bedrijfsvoering. Dit biedt ruimte voor aankoop van landbouwgrond met als doel natuurontwikkeling. Het neveneffect van deze ontwikkeling is dat deze veehouders die ook nodig zijn voor hooiland- en weidevogelbeheer niet meer beschikbaar zijn.  Het land wordt dan nog wel als grasland beheerd, maar te ‘extensief’. De directe relatie tussen het bedrijf en het land vervalt en daardoor is er geen of te weinig vee en ruwe stalmest beschikbaar voor een optimale weidevogel doelstelling. Het beheer beperkt zich tot een of twee keer maaien, de verruiging slaat toe en de weidevogels nemen in aantal af.
Klaas de Lange heeft  echter besloten niet te vertrekken naar een omgeving waarbij hij minder onder de invloedsfeer van de natuur en natuurregelgeving zou kunnen werken. De bedrijfsvoering is bewust afgestemd op de omgeving en door de ecologische aanpak in combinatie met eigen zuivelverwerking juist een meerwaarde voor zowel de natuur als  voor de door WEERRIBBEN ZUIVEL geproduceerde zuivelproducten. De ecologische werkwijze zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen staan  dichtbij de door de natuur gestelde beheersvoorwaarden. Op deze wijze verkopen ze met hun zuivelproducten ook een stukje natuurbeheer, en ‘betalen’ de consumenten mee aan de door WEERRIBBEN ZUIVEL beheerde gronden van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
De bedrijfsvoering van de WEERRIBBEN ZUIVEL  beslaat 100 hectare eigen land, 50 hectare pacht van Natuurmonumenten, 50 hectare pacht van Staatsbosbeheer en nog eens 100 hectare pacht van particulieren. Dit beheer vindt plaats in goed overleg met de beheerders en draagt zowel bij aan de productie van hoogwaardige zuivelproducten als aan het behoud van de weidevogelwaarden van de omgeving. Er worden momenteel 300 melkkoeien gehouden.
Inmiddels heeft ook de provincie Overijssel kenbaar gemaakt dat zij een voorstander is voor een meer particulier natuurbeheer. Mede naar aanleiding van het provinciale standpunt, maar ook in verband met de bedrijfsfilosofie van WEERRIBBEN ZUIVEL heeft Klaas de Lange bij de herinrichtingcommissie de wens uitgesproken het land tussen de Roomsloot en de Veldhuisweg ( ± 60 ha) in eigendom en beheer te willen nemen. Om deze wens nog eens kracht bij te zetten heeft WEERRIBBEN ZUIVEL Successie Natuurzaken  gevraagd om haar ideeën hier over, conform   de gewenste natuurdoelen, uit te werken.