De Koaipleats

Landschappelijke  onderbouwing recreatieve plannen Koaipleats te Engwierum.

 

 


R Talsma is eigenaar van de boerderij Nijlan 28,  grasland en eendenkooi te Engwierum. Het geheel is ± 11,5 hectare groot en gelegen in de gemeente Dongeradeel. De grond met uitzondering van de eendenkooi , inclusief de gebouwen heeft momenteel een agrarische bestemming. Het erf en het perceel ten oosten van de boerderij staat in het bestemmingsplan buitengebied aangegeven als SA-AB 28, welk inhoud: specifieke vorm van agrarisch bouwperceel, agrarisch grondgebonden bedrijf. De heer R. Talsma is momenteel woonachtig op Schiermonnikoog en daar werkzaam als veehouder , recreatie ondernemer en kooiker, heeft  hier echter vergelijkbare plannen  met een ondergeschikte rol als veehouder. De gebouwen en het agrarische percelen zijn ongeschikt en te gering in oppervlak voor een rendabele uitvoering van de agrarische bestemming. Met andere woorden , de agrarische bestemming is financieel gezien geen basis voor een investering in en het behoud van deze boerderij. Het bestemmingsplan echter en het nieuwe kampeerbeleid staat de door Talsma voorgestelde plannen niet toe.  Daarom heeft Talsma  van de gemeente het advies gekregen om een aangepaste uitwerking te maken van zijn plannen waarbij  goed rekening wordt gehouden de huidige landschappelijke openheid en de omringende natuurwaarden. Successie Natuurzaken heeft inmiddels een korte analyse en basisvoorstel gemaakt.