RietimpulsWij hoeven u niet te vertellen dat de regeling beheervergoeding
rietimpuls 2009 – 2010 een lange voorgeschiedenis heeft.

 

U zelf en
uw vertegenwoordigers hebben zich al jaren ingespannen voor een
kostendekkende vergoeding voor uw werkzaamheden, die immers
ook van groot belang zijn voor natuur en cultuur in uw gebied.
Een belangrijke mijlpaal was het rapport “Met een kluitje in het riet,
of . . .” in 2008. Alle partijen in het gebied (overheden, rietsnijders en
terreinbeherende organisaties) sloten zich aaneen in een samenwerkingsverband
en presenteerden zich zo aan de minister. Dat
maakte indruk in Den Haag. Er kwam geld beschikbaar voor de jaren
2009 en 2010.


Het maken van een gezamenlijk plan om dat geld op een goede
manier te besteden heeft veel inspanning gevraagd. Als regio waren
we het eens in juni van dit jaar. En nu is het dan uiteindelijk zover
dat we de uitwerking van het plan bekend kunnen maken.
De informatie in deze map gaat verder helemaal over één van de
drie onderdelen van het plan: de beheervergoeding. Daarom is het
goed om op deze plaats ook kort in te gaan op de samenhang van
de drie onderdelen, de ‘pijlers’ van het plan.
Doel van het hele plan is om de rietsector én de natuur te behouden
voor Noordwest Overijssel door rietsnijders (ook) een bestaan te
bieden als natuurbeheerder. Daarvoor zijn 3 zaken nodig:
• Een kostendekkende vergoeding voor de activiteiten (de pijler
beheervergoeding);
• Bevorderen van de levensvatbaarheid van de rietbedrijven door
promotie, versterken van de bedrijfsvoering en samenwerking
(de pijler ondernemerschap en promotie),
over deze bevordering wordt begin 2010 gecommuniceerd;
• Zorgen dat de natuur- en landschapswaarden ook echt duurzaam
in stand blijven. Dat is alleen mogelijk als aan de natuurdoelen
wordt voldaan. Afvoer van groenafval en omzetten
daarvan in bruikbare andere materialen of energie is dan voorwaarde
(de pijler biomassa). Over de pijler biomassa zal begin
2010 worden gecommuniceerd.
Géén van deze drie schakels in de ketting kan worden gemist.
Geen rietsector zonder inkomstenbron, geen inkomstenbron zonder
natuur- en landschapsbeheer, geen natuur zonder realiseren van
de natuurdoelen en geen realisatie van de natuurdoelen zonder de
rietsector als natuurbeheerder. En daarmee is de cirkel rond. Niet
een cirkel waarin we elkaar gevangen houden. Wel een cirkel van
samenwerking, invloed en resultaat!
U bent een onmisbare schakel. Wij hebben elkaar iets te bieden.
Wij vragen u ook wat: denk mee, werk mee als dat past in uw bedrijfsvoering,
bouw mee aan de toekomst.
Wat die toekomst betreft: wij als werkgroep rietimpuls kunnen niet
verder kijken dan tot 2011. Over wat er daarna gaat gebeuren kunnen
we helaas geen zekerheid bieden. Wat wel zeker is: als we met
elkaar deze eerste stap niet zetten missen we zeker de boot.
Namens alle deelnemende partijen,
Werkgroep Rietimpuls